گروه مهندسی ورونا - محمد بنی اسدی - ساختمان لوکس - ورونا

گروه مهندسی ورونا - محمد بنی اسدی ا

مبانی گروه مهندسی ورونا

گارانتی

گارانتی هجده ماهه ساختمان یکی از خدمات ویژه‌ای است که به تمامی مشتریان گرانقدر از سوی گروه ارایه می شود.

زمان بندی و تعهد

از افتخارات این گروه تحویل به موقع تمامی پروژه ها بر اساس برنامه زمان بندی و مطابق تعهدات تعریف شده می باشد.

هم نشینی فضاها

جانمایی صحیح فضاها و ارتباط درست آنها با یکدیگر با بهره گیری از دانش معماران سرشناس ، از ویژگی های تمامی پروژه های این گروه می باشد.

"Luxury must be comfortable, Otherwise it is not luxury"